دکتر بهزاد نیکزاد

 

استادیار علوم اعصاب

تلفن دفتر کار: ۳۳۹۳۹۵۰- ۰۴۱

پست الکترونیکی: blsnikzad@yahoo.com