ریاست مرکز

 

دکتر ابوالفضل برزگر

دانشیار بیوفیزیک

 

 

تلفن تماس: ۳۳۳۹۳۹۲۲-۰۴۱