برنامه درسی نیمسال اول ۹۷ - ۱۳۹۶

رشته بیوفیزیک

کلاس شماره ۱

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۴-۲

۶-۴

شنبه

       

یکشنبه

بیوفیزیک مولکولی

دکتر برزگر

مولکولی پیشرفته

دکتر قلی زاده

 

 

دوشنبه

بیوفیزیک غشا

دکتر برزگر

بیوفیزیک پرتوی

دکتر بهزادی

بیوشیمی فیزیک

دکتر عظمت

 

سه شنبه

بیوشیمی فیزیک

دکتر احمدی

روشهای بیوفیزیک

دکتر دهقان

   

چهارشنبه

       
 

رشته فیتوشیمی

کلاس شماره ۲

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۴-۲

۶-۴

شنبه

 

 

   

یکشنبه

اصول بیوشیمی

دکتر قلی زاده

شیمی تجزیه پیشرفته

دکتر فرج زاده

شیمی داروئی

دکتر جعفری راد

 

دوشنبه

 

شیمی آلی پیشرفته

دکتر جعفری راد

 

شیمی تجزیه پیشرفته

دکتر امجدی، دکتر علی پور

سه شنبه

     

چهارشنبه