برنامه درسی نیمسال اول ۹۸-۹۷

رشته بیوفیزیک

کلاس شماره ۱

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۴-۲

۶-۴

شنبه

بیوفیزیک مولکولی

دکتر برزگر

 

روش های بیوفیزیک

دکتر جعفری راد

 

یکشنبه

بیوفیزیک غشاء

دکتر برزگر

بیوشیمی فیزیک

دکتر توحیدی فر

   

دوشنبه

الگوهای ریاضی در مسائا زیستی

دکتر احمدی

بیوفیزیک پرتوی

دکتربهزادی

 

 

سه شنبه

       

چهارشنبه

       
 

رشته فیتوشیمی

کلاس شماره ۲

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۴-۲

۶-۴

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

اصول بیوشیمی

دکتر قلیزاده

شیمی دارویی‌‌‌‌‌‌‌

دکتر جعفری راد

شیمی دارویی‌‌‌‌‌‌‌

دکتر برزگر

 

دوشنبه

سمینار و روش تحقیق

دکتر سیمونز

اصول بیوشیمی

دکتر قلیزاده

شیمی آلی پیشرفته

دکتر جعفری راد

‌‌‌

سه شنبه

       

چهارشنبه