برنامه درسی نیمسال دوم ۹۶ - ۱۳۹۵

رشته بیوفیزیک

کلاس شماره 1

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

 

مدل سازی ریاضی در زیست شناسی 

دکتر عظمت

   

یکشنبه

بیوفیزیک سلولی

دکتر برزگر

مدل سازی ریاضی در زیست شناسی 

دکتر احمدی

بیوفیزیک پیدایش حیات و تکامل

دکتر محمدی

 

دوشنبه

بیوفیزیک پیدایش حیات و تکامل

دکتر برزگر

روشهای بیوفیزیک

دکتر دهقان

   

سه شنبه

روشهای نوترکیبی 

دکتر قلی زاده

بیوفیزیک نظری

دکتر بهزادی

   

چهارشنبه

       
 

رشته فیتوشیمی

کلاس شماره 2

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

کاربرد روشهای دستگاهی

دکتر سرورالدین

گیاه شناسی

دکتر نصرتی

   

یکشنبه

 

 کاربرد روشهای دستگاهی

دکتر فرج زاده

 شیمی سنتز مواد آلی 

دکتر کیانی

 

دوشنبه

 

شیمی ترکیبات طبیعی

دکتر جعفری راد

کاربرد روشهای دستگاهی

دکتر اصغریان

 

سه شنبه

شیمی ترکیبات طبیعی

دکتر جعفری راد

شیمی سنتز مواد آلی 

دکتر جعفری راد

   

چهارشنبه