برنامه درسی نیمسال دوم ۹۷ - ۱۳۹۶

رشته بیوفیزیک

کلاس شماره ۱

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۴-۲

۶-۴

شنبه

 

روش تحقیق و منطق

دکتر بهزادی

   

یکشنبه

بیوفیزیک سلولی

دکتر برزگر

مدل سازی سیستمهای زیستی

دکتر صادقی

   

دوشنبه

بیوانفورماتیک ساختاری

دکتر برزگر

روش تحقیق و منطق

دکترصالحی

مباحث پیشرفته بیوشیمی پروتئینها

دکتر قلیزاده

 

سه شنبه

       

چهارشنبه

       
 

رشته فیتوشیمی

کلاس شماره ۲

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۴-۲

۶-۴

شنبه

کاربرد روشهای دستگاهی

دکتر فرج زاده دکتر سرورالدین

کاربرد روشهای دستگاهی

دکتر اصغریان

روش تحقیق و منطق

دکتر سیمونز

 

یکشنبه

 

شیمی ترکیبات طبیعی

دکتر سیمونز

شیمی ترکیبات طبیعی

دکتر جعفری راد

گیاه شناسی

دکتر دهقانیان

دوشنبه

 

 

شیمی ترکیبات طبیعی*

دکتر جعفری راد

گیاه شناسی

دکتر دهقانیان

سه شنبه

       

چهارشنبه