ترم بندی دروس رشته فیتوشیمی

ترم بندی دروس رشته فیتوشیمی

ترم اول

ترم دوم

نام درس

کد درس

تعداد

واحد

نام درس

کد درس

تعداد

واحد

شیمی دارویی

۹۳۸۰۳۱۵۵

۳

گیاه شناسی

۹۳۸۰۳۱۴۴

۳

شیمی آلی پیشرفته

۹۳۸۰۳۱۴۶

۳

کاربرد روشهای دستگاهی

۹۳۸۰۳۱۴۵

۳

شیمی تجزیه پیشرفته

۹۳۸۰۳۱۴۷

۳

شیمی ترکیبات طبیعی

۹۳۸۰۳۱۴۸

۳

اصول بیوشیمی

۹۳۸۰۳۱۴۳

۳

شیمی سنتز مواد آلی

۹۳۸۰۳۱۴۹

۳

 

 

ترم سوم

ترم چهارم

نام درس

کد درس

تعداد

واحد

نام درس

کد درس

تعداد

واحد

سمینار ۱

۹۳۸۰۳۱۵۱

۱

پایان نامه

۹۳۸۰۳۱۵۴

۶

سمینار ۲

۹۳۸۰۳۱۵۳

۱

 

پایان نامه

۹۳۸۰۳۱۵۴

۶

 

 

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۲۳۹