آزمایشگاه فیتوشیمی

تعداد بازدید:۱۵۰۴

آزمایشگاه فیتوشیمی مرکز مجهز به تجهیزات تخصصی زیر می باشد:

1- Microwave Reactor

2- Sonicator Bath

3- Spectrophotometer

4- Gas Chromatograph

5- 12000r/m Centrifuge

6- Dynamic Light Scattering (DLS)

7- Vacuum Oven

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶