آزمایشگاه بیوفیزیک

تعداد بازدید:۱۶۵۱

آزمایشگاه بیوفیزیک مرکز مجهز به تجهیزات تخصصی زیر می باشد:

1- (Potantio-galvanometer (Drop sens

2- Rotary Pomp

3- Incubator

4- Electrospining

5- (Microfuge (centrifuge 14000 r/m

6- Fermantor

آخرین ویرایش۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶