ترم بندی دروس رشته فیتوشیمی

تعداد بازدید:۳۳۵۹

 

 

ترم اول

 

 

ترم دوم

 

نام درس

کد درس

تعداد واحد

نامدرس

کددرس

تعدادواحد

شیمی ترکیبات طبیعی

۹۳۸۰۳۱۸۳

۳

جداسازی و خالص سازی ترکیبات طبیعی

۹۳۸۰۳۱۹۰

۲

آمار و روشهای محاسباتی در فیتوشیمی

۹۳۸۰۳۱۸۶

۳

فارماکوگنوزی پایه

۹۳۸۰۳۱۹۳

۳

شناخت گیاهان دارویی و معطر

۹۳۸۰۳۱۷۸

۲

شناسایی و تعیین ساختار ترکیبات طبیعی

۹۳۸۰۳۱۹۱

۲

شیمی دارویی

۹۳۸۰۳۱۵۵

۳

سنتز مواد آلی و ترکیبات طبیعی

۹۳۸۰۳۱۹۲

۳

سمینار

 

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم سوم

 

 

ترم چهارم

 

نام درس

کد درس

تعداد واحد

نامدرس

کددرس

تعدادواحد

پایان نامه

۹۳۸۰۳۱۵۴

۶

پایان نامه

۱۱۱۱۱۱۱۱

۶

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۳۹۸