ترم بندی دروس رشته بیوفیزیک

تعداد بازدید:۳۴۰۶

ترم بندی دروس رشته بیوفیزیک

ترم اول

ترم دوم

نام درس

کد درس

تعداد

واحد

نام درس

کد درس

تعداد

واحد

بیوفیزیک مولکولی

93901142

2

روشهای بیوفیزیک

93901167

2

بیوفیزیک پرتوی

93901145

2

بیوفیزیک سلولی

93901141

2

بیوفیزیک غشاء

93901149

2

روشهای نوترکیبی

93901158

2

بیوشیمی فیزیک

93901148

2

بیوفیزیک نظری

93901144

2

فیزیک داروها

93901159

2

بیوفیزیک پیدایش حیات و تکامل

93901157

2

زیست شناسی مولکولی پیشرفته

93901146

2

مدل سازی ریاضی و زیست شناسی

93901154

2

 

 

ترم سوم

ترم چهارم

نام درس

کد درس

تعداد

واحد

نام درس

کد درس

تعداد

واحد

سمینار 1

93901164

1

پایان نامه

93901166

6

سمینار 2

93901165

1

 

پایان نامه

93901166

6

 


آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۳۹۳