آزمایشگاه ها

تعداد بازدید:۴۲۰۴
مرکز تحقیقات علوم پایه در حال حاضر دارای آزمایشگاه های زیر می باشد:

1- آزمایشگاه بیوتکنولوژی مولکولی

2- آزمایشگاه بیوفیزیک

3- آزمایشگاه فیتوشیمی

4- آزمایشگاه زمین شناسی

5- آزمایشگاه عمومی

6- اتاق بیوفیزیک محاسباتی و طراحی دارو
آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۳