آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم اداره رفاهاخبار
فرم درخواست مجوز دفاع کارشناسی ارشداخبار
گواهی اشتغال به تحصیلاخبار
فرم درخواست استادراهنمااخبار
فرم درخواست تحویل پروپوزال به مدیریت گروه جهت طرح درشورای تحصیلات تکمیلی گروه ودانشکدهاخبار
فرم و جدول پیشنهاد عنوان پایان نامه ارشداخبار
فرم از پیش آماده پروپزال تشریحی ارشداخبار
فرم ۶۰و۷۶ درصداخبار
فرم ۴۰و۲۴درصداخبار
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی کارشناسی ارشداخبار
فرم شماره 2 دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشداخبار
فرم شماره ۱ دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشداخبار
گزارش پیشرفت پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشداخبار
فرم (جدید) گزارش علمی شرکت در گردهمایی علمی بین المللی در خارج از کشوراخبار
نحوه تنظیم گزارش نهایی طرح تحقیقاتیاخبار
فرم هزینه از محل گرنتاخبار
فرم در خواست اکانتاخبار
فرم ارزشیابی طرح های تحقیقاتیاخبار
فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی - جدیداخبار
فرم درخواست شرکت در مجامع علمی بین المللی خارج کشوراخبار