فرم (جدید) گزارش علمی شرکت در گردهمایی علمی بین المللی در خارج از کشور