آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم درخواست هزینه طرح تحقیقاتیاخبار
فرم درخواست حق التحقیق و حق الزحمه طرح تحقیقاتیاخبار
فرم درخواست شرکت در مجامع علمی بین المللی خارج کشوراخبار
فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی - جدیداخبار
فرم ارزشیابی طرح های تحقیقاتیاخبار
فرم در خواست اکانتاخبار
فرم هزینه از محل گرنتاخبار
نحوه تنظیم گزارش نهایی طرح تحقیقاتیاخبار
فرم (جدید) گزارش علمی شرکت در گردهمایی علمی بین المللی در خارج از کشوراخبار
گزارش پیشرفت پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشداخبار
فرم شماره ۱ دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشداخبار
فرم شماره 2 دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشداخبار
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی کارشناسی ارشداخبار
فرم ۴۰و۲۴درصداخبار
فرم ۶۰و۷۶ درصداخبار
فرم از پیش آماده پروپزال تشریحی ارشداخبار
فرم و جدول پیشنهاد عنوان پایان نامه ارشداخبار
فرم درخواست تحویل پروپوزال به مدیریت گروه جهت طرح درشورای تحصیلات تکمیلی گروه ودانشکدهاخبار
فرم درخواست استادراهنمااخبار
گواهی اشتغال به تحصیلاخبار